Hysbysiadau & Newyddion / Notices & News

Disgyblion Dosbarth 6 Ysgol Gynradd Y Gaerwen 2021 gyda geiriaduron a rhoddir gan y Cyngor Cymuned. Hefyd yn y llun mae Cynghorydd Miss Linda Jones ac Athrawes Blwyddyn 6 yr Ysgol, Miss Mari Griffiths.

Sedd Gwag / Vacant Seat – Cyfethol/Co-option – Dyddiad Cau / Closing Date – 25 Chwefror / February 2021

Llanfihangelesceifiog-Notice-of-Co-Option-1.pdf

Gwaith cynnal a chadw pwysig – A5 – Pont Borth

 Menai Suspension Bridge – Major Maintenance Scheme

Par: – Gwaith cynnal a chadw pwysig – A5 – Pont Borth

Fe fydd gwaith cynnal a chadw pwysig ar yr A5 – Pont Borthyn dechrau mis Ionawr 2021 a fydd yn para oddeutu 23 wythnos.

Mae angen adnewyddu rhannau o’r droedffordd ar y naill ochr i Bont Borth.  Byddwn hefyd yn ail-baentio rhannau o’r bont.  Byddwn yn cadw at fesurau Covid-19.

I gwblhau’r gwaith hwn yn ddiogel, bydd angen cyfyngu’r traffig sy’n croesi’r bont ar yr A5 i deithio ar un lôn rhwng 9yb—3yp.  Yn ystod dyddiau’r wythnos 9yb – 3yp, bydd traffig sy’n croesi’r bont yn cael ei reoli gan signalau traffig dwyffordd.  Ni fydd unrhyw waith ar y penwythnos.  Mae’n debygol y bydd adegau o 20 munud o gau dros nos i chwyth-beintio rhai lleoliadau.

Bydd y droedffordd ar yr ochr fydd yn cael ei hadnewyddu yn cael ei chau yn ystod y gwaith, bydd angen i gerddwyr ddefnyddio’r droedffordd ar ochr arall y bont.

Re: – Menai Suspension Bridge – Major Maintenance Scheme

Menai Suspension Bridge Major Maintenance Scheme is scheduled for works to begin in January 2021 which will last approximately 23 weeks.

Sections of the footway on both sides of the Menai Suspension Bridge require replacement.  A programme of repainting sections of the bridge will also be carried out.  Covid-19 measures will be in place.

In order to carry out this work safely, traffic crossing the bridge along the A5 will need to be reduced into one lane from 9am to 3pm for the duration of the Works.  On week days, between 9am – 3pm, traffic crossing the bridge will be managed by two-way traffic signals.  There will be no weekend Works.  There is likely to be some 20-minute closures overnight to shot blast paint in certain locations.

The footway on the side of the bridge being replaced will be closed during the works, pedestrians will need to use the footway on the other the side. 

Covid-19 Community Information

Menter Môn have created an information document for the kind of support that our communities have for people to access. This information is updated daily. For further information, click on the links page under   www.anglesey.gov.uk

——————————————————————————————————————–

Canllaw i Staff Canolfannau Cyswllt Awdurdodau Lleol
Ymateb i COVID-19
Cynhyrchwyd gan CGGC – 23 Mawrth 2020

Rhestr o gynnwys
• Gwybodaeth i unigolion sydd eisiau gwirfoddoli • Gwybodaeth am ddiogelu ar gyfer grwpiau a mudiadau sy’n recriwtio ac yn defnyddio gwirfoddolwyr • Rôl Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol • Dod o hyd i grwpiau cymorth

Gwybodaeth i unigolion sydd eisiau gwirfoddoli
Gwirfoddoli – Allwn i? A ddylwn i? A sut?
Iechyd yn gyntaf
Gall unrhyw un wirfoddoli ond o dan y canllawiau cyfredol ar gyfer ymateb i’r coronafeirws, ni ddylai’r bobl sydd fwyaf mewn perygl (y rhai sy’n feichiog, dros 70 oed ac sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol) ymgymryd â rolau gwirfoddoli a allai gynyddu eu risg o gael eu heintio, neu ei drosglwyddo i eraill a allai fod mewn perygl.
Os oes unrhyw un o dan 18 oed eisiau gwirfoddoli, gweler y canllawiau pellach yma: https://thirdsectorsupport.wales/volunteering/
Meddyliwch am: gall rolau lle na ddewch chi i gysylltiad â phobl eraill gael eu gwneud drwy fynediad o bell drwy defnyddio ffonau, e-bost, facetime etc. Mae’r rolau hyn yr un mor bwysig â nifer o rolau eraill er mwyn atal unigrwydd a datgysylltu.
Gall pobl ddylai fod yn hunan-ynysu oherwydd haint posibl neu mewn perygl o gael eu heintio, hefyd ymgymryd â’r rolau hyn o bell, os ydyn nhw’n ddigon da, ond rhaid iddyn nhw beidio â thorri’r broses hunan-ynysu i wirfoddoli.

Canllawiau Ymbellhau Cymdeithasol
Rhaid i bob gwirfoddolwr ddilyn y canllawiau diweddaraf ar ymbellhau cymdeithasol a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru Canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol i bawb yng Nghymru a gwarchod pobl hŷn ac oedolion sy’n agored i niwed
Mae’r sefyllfa yn newid yn gyflym, felly dylai’r rheini sy’n ymwneud â gwirfoddoli a threfnu gwirfoddolwyr fwrw golwg ar y canllawiau hyn yn ddyddiol ac i ddarllen diweddariadau dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod ganddynt y wybodaeth ddiweddaraf.

Opsiynau gwirfoddoli
Gall unigolion sy’n dymuno gwirfoddoli naill ai ymgysylltu â rhwydweithiau cyd-gymorth anffurfiol a gwirfoddoli cymunedol a/neu gofrestru i wirfoddoli’n fwy ffurfiol mewn rôl gyda mudiad.
Cyd-gymorth/cylchoedd cymunedol/gwirfoddoli anffurfiol
Mae nifer o gymdogion eisoes wedi ymrwymo i helpu ac i gefnogi ei gilydd mewn ardal fach iawn. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hyn yn golygu bod y bobl dan sylw eisoes yn adnabod ei gilydd, i raddau. Ni ddylid rhoi neb dan bwysau i gymryd rhan. Mae cardiau post neu daflenni sydd wedi’u rhoi drwy flychau llythyrau wedi’u defnyddio i ailgyflwyno cymdogion ac i awgrymu sut gallent helpu a chefnogi ei gilydd: o gadw mewn cysylltiad drwy alwadau ffôn, i adael siopa ar y stepen drws, wrth barchu pellter cymdeithasol.

Gellir dod o hyd i fanylion ar ddolenni cyfryngau cymdeithasol fel WhatsApp a grwpiau lleol ar Facebook, etc.

Ymuno â mudiad gwirfoddol sy’n bodoli’n barod
Drwy eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol neu Gwirfoddoli Cymru, gallwch gofrestru i wneud rôl wirfoddoli benodol gyda mudiad lleol.
Dylai gwirfoddolwyr ddisgwyl orfod cadw at god ymddygiad sy’n ofynnol gan y mudiad.
Gellir gofyn i bob gwirfoddolwr ynglŷn â’u heuogfarnau heb eu disbyddu (y rhai nad yw’r cyfnod adsefydlu wedi dod i ben eto (gweler y wybodaeth yma: Datgloi)) ond dim ond fel mater o arfer da. Mae hyn yr un peth â gwiriad DBS sylfaenol ond gallai fod yn fater o lenwi ffurflen ar-lein syml.
Efallai y bydd angen gwiriadau DBS uwch ar gyfer rhai rolau gwirfoddol eraill ond gan fod y rhain ar gyfer rolau sydd â chysylltiad â’r bobl sydd fwyaf mewn perygl o ran materion diogelu confensiynol, bydd llai o gyfleoedd o’r fath. Dylai rolau sydd angen gwiriadau DBS uwch gael eu nodi’n glir ar y wybodaeth. Gwybodaeth diogelu i grwpiau a mudiadau sy’n recriwtio ac yn defnyddio gwirfoddolwyr. Mae’n rhaid i ymatebion cymunedol i COVID-19 roi systemau a phrosesau ar waith i warchod buddiolwyr a gwirfoddolwyr rhag camdriniaeth a niwed.

Dyma’r 10 awgrym gorau i’ch rhoi ar ben ffordd
Gweler ein canllawiau manwl ar y wefan am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r holl bwyntiau hyn:
1. Dylai arweinwyr grŵp roi eu manylion cyswllt i’r buddiolwyr (y bobl y byddwch chi’n eu helpu) a disgrifiad o’r gwasanaethau maen nhw’n bwriadu eu cynnig.

2. Dylai arweinwyr grŵp greu rôl-ddisgrifiadau ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n nodi unrhyw angen am wiriadau DBS (neu e-bostiwch safeguarding@wcva.cymru gyda rôlddisgrifiad). Sylwer: Gellir gofyn i bob gwirfoddolwr ynglŷn â’u heuogfarnau heb eu disbyddu (y rhai nad yw’r cyfnod adsefydlu wedi dod i ben eto (gweler y wybodaeth yma: Datgloi)) ond dim ond fel mater o arfer da. Mae hyn yr un peth â gwiriad DBS sylfaenol ond gallai fod yn fater o lenwi ffurflen ar-lein syml.

3. Rhaid i arweinwyr grŵp ymgyfarwyddo â’r mathau o weithgaredd a ddiffinnir fel ‘gweithgaredd rheoledig’ ac y byddai angen gwiriad DBS uwch gyda rhestri gwahardd yn ôl y gyfraith.

4. Dylai’r gwasanaeth greu system glir i fuddiolwyr dynnu sylw gwirfoddolwyr at eu hangen am help: dylid hysbysu gwirfoddolwyr beth i’w wneud nesaf – fel arfer i ffonio’r gwasanaethau brys.

5. Dylai arweinwyr grŵp sicrhau bod gan wirfoddolwyr fynediad at gydlynydd ag enw sy’n hawdd cysylltu ag ef/hi.

6. Rhaid i wirfoddolwyr wybod y dylent gysylltu â’r Cydlynydd os oes ganddynt unrhyw bryderon diogelu a dylai’r Cydlynydd gael rhestr o gysylltiadau i wneud atgyfeiriadau, e.e. yr heddlu a gwasanaethau cymdeithasol.

7. Dylai gwirfoddolwyr ddilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ynglŷn â COVID-19 a dylid parchu mesurau diogelwch hefyd.

8. Rhaid rheoli trafodion ariannol yn ofalus a dylid osgoi cyfnewid arian parod ar bob cyfrif.

9. Dylai gwirfoddolwyr ddefnyddio ffordd glir o adnabod eu hunain wrth gyfathrebu â buddiolwyr.

10. Lle bo’n bosib, defnyddiwch y gweithlu gwirfoddol presennol, e.e. gyrwyr cymunedol a chyfeillachwyr.

Rôl Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol
Beth mae Cyngor Gwirfoddol Sirol yn ei wneud? Mae Cyngor Gwirfoddol Sirol ym mhob sir sy’n cefnogi mudiadau gwirfoddol, yn hyrwyddo gwirfoddoli ac yn darparu gwybodaeth i’r cyhoedd.
Gall Cynghorau Gwirfoddol Sirol helpu mudiadau i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr a gall hefyd helpu unigolion i nodi cyfleoedd addas.
Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn helpu’r rheini sy’n edrych i wirfoddoli drwy ddarparu cymorth a gwybodaeth uniongyrchol, (naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn neu ebost) a thrwy reoli’r gronfa ddata genedlaethol o gyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer eu hardal www.volunteering-wales.net.

Gwefan Gwirfoddoli Cymru
Gellir chwilio drwy wefan www.volunteering-wales.net i ddod o hyd i gyfleoedd fesul lleoliad, categori neu air allweddol. Gall unrhyw un chwilio, ond bydd angen i chi gofrestru fel gwirfoddolwr ar y wefan er mwyn mynegi diddordeb mewn cyfle neu i gael manylion cyswllt.
Os ydych chi’n defnyddio’r ddolen isod, yna sgroliwch i lawr, fe welwch chi gyfleoedd sy’n gysylltiedig â COVID 19, a allai fod yn ddefnyddiol.
https://volunteeringwales.net/vk/volunteers/search.htm?searchString=&categories =3042

Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol hefyd yn cynnig cyngor a chefnogaeth i fudiadau a grwpiau, gan gynnwys cyngor ar lywodraethiant, cyllido, diogelu a materion cyfreithiol a’r hyn mae gwirfoddolwyr yn ei wneud.
Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol fan hyn.

Dod o hyd i grwpiau cymorth lleol
Gallwch ddod o hyd i wasanaethau gwirfoddol ar flaenau eich bysedd! Dewch o hyd i amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol gwych sy’n gallu cynnig gwybodaeth a chefnogaeth er mwyn i bobl allu gwneud dewis gwybodus. https://en.infoengine.cymru/
https://www.dewis.wales/
Dyma rai mudiadau allweddol a allai helpu. Cofiwch fod nifer o staff bellach yn gweithio o bell. Gall llinellau ffôn fod yn brysur oherwydd galw mawr. Efallai y byddai’n well anfon ebost yn y lle cyntaf.

Age Connects Cymru
https://www.ageco nnectswales.org.uk/
02920 683600 enquiries@ageconnectswales.org.uk
Yn darparu cefnogaeth i bobl 50+ oed ac mae’n cynnwys 6 mudiad Age Connects annibynnol. Edrychwch am wasanaethau lleol drwy ddilyn y ddolen https://www.ageconnectswales.org.uk/contact neu ffoniwch y prif rhif cyswllt.

Age Cymru
https://www.ageuk. org.uk/cymru/ 08000 223 444 (llinell gyngor ar agor Llun-Gwe 9am – 5pm) advice@agecymru.org.uk
Gwybodaeth am fudd-daliadau, iechyd, arian, tai neu ofal i bobl hŷn, eu teulu, ffrindiau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Edrychwch ar y wefan am weithgareddau lleol neu drwy eu cyfeiriad e-bost a chofiwch gynnwys y lleoliad

Cymdeithas Alzheimer’s
https://www.alzh eimers.org.uk/abo ut-us/wales 0300 222 122 (llinell gyngor genedlaethol 9am – 5pm ar gyfer swyddfeydd lleol) Ffoniwch y llinell gyngor genedlaethol Yn darparu amrywiaeth o wybodaeth a chyngor

Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan
http://www.allwal esforum.org.uk/
029 2081 1120 (9 am – 4pm Llun – Iau)
Ffurflen gysylltu drwy e-bost ar eu gwefan
Yn cefnogi rhieni a gofalwyr pobl ag anableddau dysgu ledled Cymru gyda gwybodaeth a chyfeirio CALL http://www.callhel pline.org.uk/ 0800 132 737 (rhadffôn 24/7) Testun 81066 Prif gyswllt drwy’r llinell gymorth Mae’r llinell gymorth yn rhoi cymorth emosiynol a gwybodaeth am faterion iechyd meddwl yng Nghymru

Gofal a Thrwsio Cymru
http://www.carean drepair.org.uk
02920 107580 (ffoniwch y rhif hwn i gael gwybod am wasanaethau Gofal a Thrwsio lleol
https://www.careandrepair.org.uk/en/a bout-us/contact-us/ i e-bostio ymholiad
Mae’r llinell gymorth yn rhoi cymorth emosiynol a gwybodaeth am faterion iechyd meddwl yng Nghymru

Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
https://carer s.org/country /carers-trustwales-cymru
0300 772 9702 wales@carers.org
Cefnogaeth a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl. Mae ganddynt sawl prosiect gan gynnwys un sy’n canolbwyntio ar ofalwyr ifanc

Gofalwyr Cymru
https://www.carers uk.org/wales
02920 811370 Info@carerswales.org
Yn darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth arbenigol i ofalwyr di-dâl, yn cysylltu gofalwyr am gydgefnogaeth

Cyngor ar Bopeth
https://www.citizensadvice.org.uk
03444 772020 (Llinell Gymorth) – Ffoniwch y Llinell Gymorth
Yn darparu gwybodaeth am fudd-daliadau, gwaith, arian a debyd, materion defnyddwyr, tai, deddfau a phrosesau’r llys, mewnfudo a materion iechyd.

Plant yng Nghymru
https://www.childr eninwales.org.uk/
02920 342434
Defnyddiwch eu tudalen gyswllt i gyflwyno ymholiad e-bost https://www.childreninwales.org.uk/co ntact/
Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél ar gyfer mudiadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, a fydd yn gallu cyfeirio at fudiadau perthnasol sy’n gallu helpu

Cartrefi Cymunedol Cymru
https://chcymru.org .uk/ 0290 674810 enquiries@chccymru.org.uk
Yn cynrychioli dros 70 o gymdeithasau tai dielw ac yn cynnig gwybodaeth am faterion tai yng Nghymru

Anabledd Cymru
http://www.disabili tywales.org/ 02920 887325 info@disabilitywales.org
Gwybodaeth a chyngor am hawliau anabledd

Hafal
https://www.hafal. org/ 01792 816600/832400 hafal@hafal.org
Yn cefnogi pobl â salwch meddwl difrifol a’u gofalwyr drwy raglenni adfer a hunanreolaeth
Dolen ddefnyddiol i gyngor am Iechyd Meddwl ac Arian https://www.mentalhealthandmoneyadvice.org/wal/

Anabledd Dysgu Cymru
https://www.ldw.or g.uk/ 02920 752149 enquiries@ldw.org.uk
Yn darparu gwybodaeth am yr holl faterion sy’n ymwneud ag anabledd dysgu mewn fformatau hygyrch

Marie Curie
https://www.marie curie.org.uk/who/w hat-we-do/en 01495 740818
Ffoniwch y rhif ffôn am fwy o wybodaeth Yn cefnogi pobl â salwch angheuol gan ddarparu gofal nyrsio.

Mind Cymru
https://www.mind. org.uk/aboutus/mind-cymru/ 02920 395123 (Llun-Gwe 9am-6pm) info@mind.org.uk
Yn darparu gwybodaeth, cymorth a chyngor i bobl â phroblemau iechyd meddwl a’u teuluoedd/gofalwyr Cymorth ar-lein: https://www.mind.org.uk/information-support/

Y Groes Goch Brydeinig
https://www.redcro ss.org.uk/campaign s/volunteer-inwales 02920 695740
cardiff@redcross.org.uk
Mae’r gwasanaethau yng Nghymru yn cynnwys cymorth ar ôl dod adref o’r ysbyty, cadeiriau olwyn, llogi comôd a help gyda materion ariannol.

Y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS)
https://www.royalv oluntaryservice.org. uk/
0330 5550310 (Llun – Gwe: 8am5pm)
Ffoniwch y llinell gymorth
Mae’r gwasanaethau yng Nghymru yn cynnwys cymorth ar ôl dod adref o’r ysbyty, cadeiriau olwyn, llogi comôd a help gyda materion ariannol.

St John’s Cymru
https://stjohnwales. org.uk/
02920 449631 pts@stjohnswales.org.uk
Mae St John’s Cymru yn darparu gwasanaethau cludiant mewn ysbytai ledled Cymru.

Shelter Cymru
https://sheltercymr u.org.uk/
0333 2700182 (Llun-Gwe 9.30am – 4pm) Cyngor arbenigol ar ddyled 0333 2700182 (Llun-Gwe 9.30am – 4pm)

Ffoniwch y llinellau cymorth
Yn darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion tai a dyled i’r rheini sy’n cael eu hunain yn ddigartref neu sydd eisoes heb lety.

——————————————————————————————————————-

Anglesey commits extra funding for Anglesey Food Banks

Posted on 18 March 2020

Today, Anglesey County Council has confirmed to commit £30,000 to help support Anglesey’s Food Banks.
During this critical time Food Banks will play an essential role in helping those who are in need and will be a lifeline to many families in the coming weeks.
Anglesey County Council’s Leader, Cllr Llinos Medi said, “Nobody in our community should have to face going hungry and that is why we are committing this money, to allow the food banks to carry on with the amazing work they do.”
Demand has already increased for both the Amlwch and Holyhead food banks in the past week and demand is likely to grow as we progress through the Coronavirus situation; having announced that the over 70s and those with chronic health conditions have been advised to self-isolate for long periods and now with schools being closed.
The authority has committed to support those wanting to help in partnership with Menter Môn and Medrwn Môn, and we have already seen the generosity of some individuals and community groups.
Llinos added, “I’m proud to see how the community of Anglesey has come together. In the past few days alone Holyhead Town Hall have donated all their food stocks to the food banks and local charity, Cefnogi Elusen have also kindly donated £1,000 to allow the food banks purchase hygiene products. Not forgetting all the support from local businesses and the generosity of Anglesey Council’s staff, donating time, money and food.”
“The council is now working with a local supplier to buy stocks of food which will cover the island’s population. However these funds won’t last very long and that’s why I’m also urging the public to donate what they can. Menter Môn have established a Go Fund Me Page to support the food banks and have set an ambitious target of £20,000 which will go towards supporting those in need.”
“Please take care of one another.”
For further information on the Go Fund Me page. For information on Anglesey’s Food Banks follow this link: https://anglesey.foodbank.org.uk/
ENDS: 18/03/2020

Anglesey committed to support volunteers who help the island’s vulnerable

Posted on 17 March 2020

The Isle of Anglesey County Council, Medrwn Môn and Menter Môn are committed to working in partnership to support the island’s most vulnerable during to Coronavirus outbreak.
Senior officers from each organisation met yesterday (Monday, March 16) and agreed to take collaborative action that will provide support and guidance to volunteer groups that want to help those in need and who will have to self-isolate.
Anglesey County Council’s Chief Executive, Mrs Annwen Morgan said, “This is a critical time for everyone and it is important that people and communities look after each other. With the over 70s and those with chronic health conditions being advised to self-isolate for long periods, we have taken special measures with our partners to take action that will help those in need.”
“There have already been two confirmed cases on the island and we are fully aware that residents are concerned. As an authority, we are doing all we can to ensure that services are maintained during this period. However, we are likely to face significant additional pressures over the next few months and we will also be seeking the support of our Town and Community Councils as well as communities during this time.”
The County Council, in partnership with Medrwn Môn and Menter Môn, will work together with local communities and volunteers to ensure the most vulnerable are supported, identify what community support is already available and map the potential demand the Island faces.
The aim of this will be to create a guidance document for any individual/volunteer, community group or Town and Community Council that would like to provide assistance during this period. Offering guidance to those wanting to help, setting out realistic targets and outlining precautionary measures that will safeguard everyone involved.
The county council is following Public Health Wales’ advice and guidelines and is taking regular action in response to the daily changes. The UK has now moved into the ‘delay’ phase to try and manage the spread of the virus, encouraging people to wash their hands more often, and for anyone who has a high temperature or a new continuous cough to stay at home for 14 days.
Menter Môn’s Managing Director, Dafydd Gruffydd said, “During times like this it is important that Menter Môn reacts to the emergency that the island faces. We have staff, skills and resources and will be working together with others to ensure these are put into action for the benefit of our communities.”
Annwen added, “We are strongly advising everyone to take extra care. Our aim now is to ensure that support is there for the most vulnerable on the island. Community resilience is vital and everyone has a role to play to protect each other. Our goal is to ensure that we provide the right tools for our communities that will enable them to help those in need.”
“We aim to have the community support plan in place as soon as possible in order to allow communities to provide consistent support throughout the island. This is a challenging period for us all and I’d like to thank those community groups such as the ones in Amlwch, Cemaes, Menai Bridge, Holyhead and Llanfairpwll who have already established in order to help the community.”
“There are many more that can help in various different ways and I would urge you to get in touch with Môn Community Link, who will signpost you to the appropriate contact within your community.”
If you or a community group or Town and Community Council would like further information please get in touch on 01248 725745, 01248 724944 or 01248 725700 or email linc@medrwnmon.org.
END: 17.03.2020